ESO

Objectius Etapa ESO

El decret 87/2015, de 5 de juny indica que els objectius d’aquesta etapa educativa, formulats en termes de capacitats, són els següents:

 1. Adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, artístic, científic i tecnològic.

 2. Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna, de manera que es proporcione una atenció personalitzada i un desenrotllament personal i integral de tot l’alumnat, respectant els principis d’educació comuna i d’atenció a la diversitat de l’alumnat propis de l’etapa.

 3. Orientar l’alumnat i els seus representants legals, si és menor d’edat, sobre el progrés acadèmic i la proposta d’itineraris educatius més adequats per a cada alumne o alumna.

 4. Preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral.

 5. Desenrotllar bones pràctiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució pacífica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres.

 6. Desenrotllar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de l’esforç, la superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per part de l’alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de la violència de gènere.

 7. Consolidar en l’alumnat hàbits d’estudi i de treball.

 8. Formar l’alumnat per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.

 9. Desenrotllar metodologies didàctiques innovadores que incloguen l’aprenentatge cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, així com la pràctica de l’educació inclusiva en l’aula.

 10. Basar la pràctica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació educativa i en l’avaluació de la pròpia pràctica docent.

 11. Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenentatge basats en l’adquisició de competències.

 12. Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculars d’ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes estes, i garantint l’ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.

Horaris Cursos ESO

1r d’ESO 2n d’ESO 3r d’ESO 4t d’ESO

Hores d’atenció a pares

Professor ESO

Àrees – Especialitat

Horari Atenció

Amparo Andrés

Ciències Socials

Dilluns 8:55 a 9:50

Rosa Balaguer

Anglés, Castellà 1r

Divendres 8:00 a 8:55

Ismael Cabero

Matemàtiques

Dilluns 11:10 a 12:05

Ana Espinosa

Orientadora

Dimarts 8:00 a 8:55

Rosa Ferrer

Valencià, Castellà 2n y 3r

Dijous 11:10 a 12:05

Begoña Gil

Educación Plástica

Dilluns 13:10 a 14:05

Mª Pilar Jimeno

Música

Dimarts 12:05 a 13:10

Sergio López

Matemàtiques Aplicades 3r i 4t, Tecnologia 1r e Informàtica 2n

Dijuos 12:05 a 13:10

Baltasar Ortega

Biologia i Geologia, Física i Química, Tecnologia 2n i 4t

Dilluns 10:15 a 11:10

Amado Pau

Religió

Dimarts de 12:15 a 13:10

Marina Ruiz

Castellà 4t, Francés i Llatí

Dijous 12:15 a 13:10

Salvador Tena

Educació Física

Dimarts 12:15 a 13:10

Víctor Borrás

TIC 4t, Informàtica 1r i 3r

Dijous 12:15 a 13:10

Maribel Mínguez

Economia 4t

Cita prèvia

Criteris de Qualificació ESO (pendent d’actualitzar)

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *